Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
 
Uppdaterad 2016-03-02

MAR
MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet. Kommunerna tog över hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilda boendeformer vid ÄDEL-reformens införande 1992 och då beslutades att varje kommun skulle ha en MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Samtidigt beslutades också att en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattade rehabilitering.
I dagsläget finns drygt 70 sådana tjänster i kommunerna runt om i Sverige.


Vad innebär MAR?
MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
MAR:s uppdrag styrs ytterst av samma reglering som styr MAS-uppdraget.

MAR-nätverket
Det finns ett nationellt MAR-nätverk som de flesta av Sveriges MAR:ar ingår i. Nätverket träffas cirka en gång per år för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De senaste åren har detta skett tillsammans med MAS-riksförening. Övrig kommunikationen sker företrädesvis via e-post eller telefon.

Yvonne Holmström ansvarar för att uppdatera adressuppgifter till nätverkets medlemmar.
E-post: yvonne.holmstrom@nacka.se

MAR-gruppen
MAR-gruppen består av representanter ifrån nätverket. Gruppen har till uppgift att vara en länk mellan deltagarna. Gruppen är också kontaktpersoner till yrkesförbunden Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och Fysioterapeuterna nationellt gällande utvecklingsfrågor. FSA och Fysioterapeuterna bistår MAR-gruppen med administrativt stöd. Därför krävs att några av representanterna i MAR-gruppen är medlemmar i något av de båda yrkesförbunden.

MAR-gruppens verksamhetsplan 2016
MAR:s verksamhetsberättelse för 2015

Linnéa Svanström Leistedt är sammankallande i gruppen.
E-post: linnea.svanstrom.leistedt@stockholm.se
Tel. 076-129 20 04